skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An 'authoritarian nexus'? China's alleged special relationship with autocratic states in Latin America/?Un 'nexo autoritario'? Supuesta relacion especial de China con Estados autocraticos de America Latina.(Report)

Brand, Alexander ; Mcewen-Fial, Susan ; Muno, Wolfgang

European Review of Latin American and Caribbean Studies/ Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 2015, Issue 99, p.7(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0608 ; DOI: 10.18352/erlacs.9588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...