skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: European Management Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Careers and corporate culture: Hugh Gunz, Basil Blackwell, Oxford 1989

Weir, David

European Management Journal, 1990, Vol.8(1), pp.78-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/0263-2373(90)90060-J

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organisations and experiments: Designing new ways of managing work: Malcolm Warner, John Wiley & Sons, Chichester

Weir, David

European Management Journal, 1990, Vol.8(1), pp.76-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/0263-2373(90)90057-D

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

David J. Hickson Richard J. Butler David Cray Geoffrey R. Mallory David C. Wilson Top Decisions/Decision Making in Organizations 1986 Blackwell Basil

Weir, David

European Management Journal, 1987, Vol.5(3), pp.190-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/S0263-2373(87)80034-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sir Monty Finniston

Weir, David T.H

European Management Journal, 1991, Vol.9(2), pp.226-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/0263-2373(91)90094-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The new general manager
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new general manager

Weir, David T.H.

European Management Journal, 12/1990, Vol.8(4), pp.564-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02632373 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0263-2373(90)90125-P

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dynamics of strategic change : Christopher Hinings and Royston Greenwood, Basil Blackwell, 1989, Hardback £27.50

Weir, David

European Management Journal, 1989, Vol.7(2), pp.218-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/0263-2373(89)90063-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing ambiguity and change : Louis R. Pondy, Richard B. Boland Jr., and Howard Thomas, John Wiley, 1988, £24.95

Weir, David

European Management Journal, 1989, Vol.7(2), pp.218-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/0263-2373(89)90064-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sandra Dawson Analysing Organizations 1986 Macmillan Education £30 hdbk, £8.95 pbk

Weir, David

European Management Journal, 1987, Vol.5(4), pp.276-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/S0263-2373(87)80009-9

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new general manager: By Paul Thorne, published in the Henley management series by Mcgraw Hill, 1989, ISBN 0-077-07083-6, no price indicated

Weir, David T.H

European Management Journal, 1990, Vol.8(4), pp.564-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/0263-2373(90)90125-P

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry and recipes: An enquiry into the nature and sources of managerial judgement: J.C. Spender, Basil Blackwell, 1989, £27.50

Weir, David T.H

European Management Journal, 1990, Vol.8(2), pp.218-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/0263-2373(90)90091-J

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weir, David
  2. Weir, David T.H

theo chủ đề:

  1. Business

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...