skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Nhan đề tạp chí: European Journal of Psychotherapy and Counselling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'That boy needs therapy': Constructions of psychotherapy in popular song lyrics

Hadjiosif, Miltiades ; Coyle, Adrian

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 October 2017, Vol.19(4), pp.357-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2017.1386223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hadjiosif, Miltiades
  2. Hadjiosif, M.
  3. Coyle, Adrian
  4. Coyle, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...