skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: European Journal of Epidemiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive voice response and web-based questionnaires for population-based infectious disease reporting

Bexelius, Christin ; Merk, Hanna ; Sandin, Sven ; Nyrén, Olof ; Kühlmann-Berenzon, Sharon ; Linde, Annika ; Litton, Jan-Eric

European journal of epidemiology, October 2010, Vol.25(10), pp.693-702 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-7284 ; PMID: 20596884 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10654-010-9484-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nyren, Olof
  2. Kuhlmann - Berenzon, Sharon
  3. Kuhlmann-Berenzon, S
  4. Linde, Annika
  5. Merk, Hanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...