skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Nhan đề tạp chí: European Journal of Cultural Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who fears to speak in the new Europe? Plurilingualism and alterity

Cronin, Michael; Lentin, Alana (Editor) ; Titley, Gavan (Editor)

European Journal of Cultural Studies, April 2012, Vol.15(2), pp.182-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-5494 ; E-ISSN: 1460-3551 ; DOI: 10.1177/1367549411432026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimating inaction: Differing identity constructions of the Scots language

Unger, Johann W; Pearce, Lynne (Editor) ; Wodak, Ruth (Editor)

European Journal of Cultural Studies, February 2010, Vol.13(1), pp.99-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-5494 ; DOI: 10.1177/1367549409352968

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wodak, Ruth
  2. Titley, Gavan
  3. Unger, Johann
  4. Unger, JW
  5. Pearce, Lynne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...