skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: European Journal Of International Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and Constitutional Justice: A Rejoinder

Petersmann, Ernst - Ulrich

European Journal of International Law, 2008, Vol. 19(5), pp.955-960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: 10.1093/ejil/chn061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Transformation of the World Trading System through the 1994 Agreement Establishing the World Trade Organization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transformation of the World Trading System through the 1994 Agreement Establishing the World Trade Organization

Petersmann, Ernst-Ulrich

European Journal of International Law, 1995, 01/01/1995, Vol.6(2), pp.161-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/6.2.161

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...