skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secularism xóa Nhan đề tạp chí: Europe-Asia Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realigning Religion and Power in Central Asia: Islam, Nation-State and (Post)Socialism

Hann, Chris ; Pelkmans, Mathijs

Europe - Asia Studies, Nov 2009, p.1517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427 ; DOI: 10.1080/09668130903209111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. ECONIS (ZBW)  (1)
 4. JSTOR Archival Journals  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hann, Chris
 2. Pelkmans, M
 3. Hann, C
 4. Pelkmans, Mathijs

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...