skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial methods for infectious disease outbreak investigations: systematic literature review

Smith, Catherine M ; Le Comber, Steven C ; Fry, Hannah ; Bull, Matthew ; Leach, Steve ; Hayward, Andrew C

Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 2015, Vol.20(39) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1560-7917 ; PMID: 26536896 Version:1 ; DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2015.20.39.30026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, CM
  2. Hayward, Ac
  3. Hayward, Andrew C
  4. Fry, H
  5. Leach, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...