skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Nhan đề tạp chí: Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines

Song, Qipeng ; Nuaymi, Loutfi ; Lagrange, Xavier

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-016-0636-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile WiMAX field trial test through multimedia performance evaluation

Zhang, Hongguang ; Boutabia, Mohammed ; Nguyen, Hang ; Crespi, Noël ; Pang, Ai-Chun ; Zhou, Liang ; Wei, Jianming

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012, Vol.2012(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive radio for vehicular ad hoc networks (CR-VANETs): approaches and challenges

Singh, Kamal ; Rawat, Priyanka ; Bonnin, Jean-Marie

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2014, Vol.2014(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2014-49

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling and simulation of networked low-power embedded systems: a taxonomy

Du, Wan ; Mieyeville, Fabien ; Navarro, David ; O’Connor, Ian ; Carrel, Laurent

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2014, Vol.2014(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2014-106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMS-based distributed multimedia conferencing services for next-generation mobile networks

Le, Tien ; Nguyen, Hang ; Crespi, Noel

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2013, Vol.2013(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2013-170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical layer metrics for vertical handover toward OFDM-based networks

Oularbi, Mohamed ; Socheleau, Francois-Xavier ; Houcke, Sebastien ; Aïssa-El-Bey, Abdeldjalil

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2011, Vol.2011(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-93

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Admission control in wireless ad hoc networks: a survey

Khoukhi, Lyes ; Badis, Hakim ; Merghem-Boulahia, Leila ; Esseghir, Moez

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Apr 2013, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2013-109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror-image-based disjoint multi-paths routing algorithm for maximizing communication efficiency

Zhang, Duzhong ; Liu, Quan ; Chen, Lin ; Xu, Wenjun ; Wang, Kehao

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Jun 2017, Vol.2017, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-017-0892-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Crespi, Noel
  2. Nguyen, Hang
  3. Rawat, Priyanka
  4. Nuaymi, Loutfi
  5. Zhang, Hongguang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...