skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 437  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnomusicology Forum xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Ó Briain, Lonán ; Stock, Jonathan ; Wood, Abigail

Ethnomusicology Forum, 02 January 2016, Vol.25(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2016.1141535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korean Kayagŭm Sanjo: A Traditional Instrumental Genre

Killick, Andrew

Ethnomusicology Forum, 01 August 2011, Vol.20(2), pp.280-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2011.589508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Kuno to Kebyar: Balinese Gamelan Angklung

Sanger, Annette

Ethnomusicology Forum, 01 December 2012, Vol.21(3), pp.441-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2012.717244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing Englishness: Identity and Politics in a Contemporary Folk Resurgence

Pickering, Michael

Ethnomusicology Forum, 04 May 2014, Vol.23(2), pp.278-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2014.909292

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindi Film Songs and the Cinema

Shope, Bradley

Ethnomusicology Forum, 01 August 2011, Vol.20(2), pp.271-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2011.589505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Encyclopaedia of Music in Ireland

Johnson, Henry

Ethnomusicology Forum, 02 September 2014, Vol.23(3), pp.445-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2014.959540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Ó Briain, Lonán ; Stock, Jonathan ; Wood, Abigail

Ethnomusicology Forum, 01 September 2016, Vol.25(3), pp.253-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2016.1266806

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flamenco, regionalism and musical heritage in Southern Spain

Jiménez de Cisneros Puig, Bernat

Ethnomusicology Forum, 04 May 2017, Vol.26(2), pp.273-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2017.1336109

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiesta de diez pesos: music and gay identity in Special Period Cuba

Zubillaga-Pow, Jun

Ethnomusicology Forum, 02 January 2016, Vol.25(1), pp.133-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2016.1140062

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laos. Molams and Mokhenes. Singing and Mouth Organ / Laos. Music of the Ancient Royal Court of Luang Prabang. Tiao Phün Muang

Moro, Pamela

Ethnomusicology Forum, 01 August 2013, Vol.22(2), pp.263-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2013.781301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resonance/Dissonance

O'Dubhda, Fíacha

Ethnomusicology Forum, 01 August 2012, Vol.21(2), pp.283-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2012.675854

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desperately Seeking Impact

Bithell, Caroline

Ethnomusicology Forum, 01 August 2011, Vol.20(2), pp.233-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2011.596397

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire of Song: Europe and Nation in the Eurovision Song Contest

Meizel, Katherine

Ethnomusicology Forum, 24 February 2015, Vol.24(1), pp.137-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2014.996911

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Feminist Ethnomusicology: Writings on Music and Gender

Wrazen, Louise

Ethnomusicology Forum, 02 September 2015, Vol.24(3), pp.468-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2015.1087871

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuban Flute Style: Interpretation and Improvisation

Malcomson, Hettie

Ethnomusicology Forum, 02 September 2015, Vol.24(3), pp.478-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2015.1050434

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Krüger, Simone ; Wiggins, Trevor ; Kallimopoulou, Eleni

Ethnomusicology Forum, 01 August 2013, Vol.22(2), pp.127-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2013.825446

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Wiggins, Trevor ; Kallimopoulou, Eleni ; Krüger, Simone

Ethnomusicology Forum, 01 December 2013, Vol.22(3), pp.267-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2013.849136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music of the Chinese in Sabah: The Keyboard Culture

Tan, Shzr Ee

Ethnomusicology Forum, 01 April 2011, Vol.20(1), pp.114-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2011.560048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Briain, Lonán Ó ; Stock, Jonathan ; Wiggins, Trevor

Ethnomusicology Forum, 04 May 2015, Vol.24(2), pp.141-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2015.1055086

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music, Culture and Identity in the Muslim World: Performance, Politics and Piety

Poupazis, Michalis

Ethnomusicology Forum, 02 September 2014, Vol.23(3), pp.454-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1912 ; E-ISSN: 1741-1920 ; DOI: 10.1080/17411912.2014.961167

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 437  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (158)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (47)
 2. 2007đến2009  (56)
 3. 2010đến2012  (104)
 4. 2013đến2016  (150)
 5. Sau 2016  (80)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (324)
 2. Bình xét khoa học  (113)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (1)
 2. Khmer  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wood, Abigail
 2. Wiggins, Trevor
 3. Nooshin, Laudan
 4. Killick, Andrew
 5. Stock, Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...