skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contribution of Nasa Begum to the disabled people's movement and social care field

Turner, Michael

Ethnicity and Inequalities in Health and Social Care, 15 June 2012, Vol.5(2), pp.38-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-0980 ; DOI: 10.1108/17570981211286778

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchy of impairment: the impact

Smith, Angela

Ethnicity and Inequalities in Health and Social Care, 15 June 2012, Vol.5(2), pp.70-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-0980 ; DOI: 10.1108/17570981211286813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural competence: definition, delivery and evaluation

Cowan, David

Ethnicity and Inequalities in Health and Social Care, 11 December 2009, Vol.2(4), pp.27-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-0980 ; DOI: 10.1108/17570980200900027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee Hodgkins, Stephen
  2. Cowan, D.
  3. Lee Hodgkins, S.
  4. Turner, M.
  5. Michael Turner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...