skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Nhan đề tạp chí: Ethnicities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The communicative value of local languages: An underestimated interest in theories of linguistic justice

Riera-Gil, Elvira

Ethnicities, February 2019, Vol.19(1), pp.174-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796818786310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing linguistic diversity in the European Union: Strategies and dilemmas

Kraus, Peter A ; Kazlauskaitė-Gürbüz, Rūta; Kraus, Peter A (Editor) ; Sciortino, Giuseppe (Editor)

Ethnicities, August 2014, Vol.14(4), pp.517-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814528693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Politics and Regional Nationalist Mobilization in Galicia and Wales

van Morgan, Sydney

Ethnicities, December 2006, Vol.6(4), pp.451-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796806070718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a Tatar elite: Language and national schooling in Kazan

Alvarez Veinguer, Aurora ; Davis, Howard H

Ethnicities, June 2007, Vol.7(2), pp.186-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796807076840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advice to speak English in Australia

Martín, Mario Daniel

Ethnicities, March 2008, Vol.8(1), pp.68-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796807087020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...