skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Estudos Históricos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LATIN AMERICA IN GLOBAL HISTORY: AN HISTORIOGRAPHIC OVERVIEW

Olstein, Diego

Estudos Históricos, Jan/Apr 2017, Vol.30(60), pp.253-272

ISSN: 01032186 ; E-ISSN: 21781494 ; DOI: 10.1590/S2178-14942017000100014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOING GLOBAL HISTORY: REFLECTIONS, DOUBTS AND COMMITMENTS

Román, José

Estudos Históricos, Jan/Apr 2017, Vol.30(60), pp.241-252

ISSN: 01032186 ; DOI: 10.1590/S2178-14942017000100013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arquivos do comunismo e perspectivas de pesquisa 25 anos após a "Revolução dos Arquivos": um balanço global

Bayerlein, Bernhard ; Bayerlein, Bernhard

Estudos Históricos, 2016, Vol.29(59), pp.p787-812

ISSN: 01032186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HISTORIOGRAFIAS PERIFÉRICAS EM PERSPECTIVA GLOBAL OU TRANSNACIONAL: EUROCENTRISMO EM QUESTÃO

Dos Santos, Pedro ; Nicodemo, Thiago ; Pereira, Mateus

Estudos Históricos, Jan/Apr 2017, Vol.30(60), pp.161-186

ISSN: 01032186 ; DOI: 10.1590/S2178-14942017000100009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...