skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Nhan đề tạp chí: Ergonomics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of procedural learning transfer from a virtual environment to a real situation: a case study on tank maintenance training

Ganier, Franck ; Hoareau, Charlotte ; Tisseau, Jacques

Ergonomics, 2014, Vol.57(6), pp.828-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1366-5847 ; PMID: 24678862 Version:1 ; DOI: 10.1080/00140139.2014.899628

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ganier, Franck
  2. Tisseau, J
  3. Tisseau, Jacques
  4. Hoareau, Charlotte
  5. Hoareau, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...