skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical and mineralogical characterization of a neutral, low-sulfide/high-carbonate tailings impoundment, Markušovce, eastern Slovakia

Hiller, Edgar ; Petrák, Marián ; Tóth, Roman ; Lalinská-Voleková, Bronislava ; Jurkovič, Ľubomír ; Kučerová, Gabriela ; Radková, Anežka ; Šottník, Peter ; Vozár, Jaroslav

Environmental Science and Pollution Research, 2013, Vol.20(11), pp.7627-7642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1581-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil and sediment composition on acetochlor sorption and desorption

Hiller, Edgar ; Čerňanský, Slavomír ; Krascsenits, Zoltán ; Milička, Ján

Environmental Science and Pollution Research, 2009, Vol.16(5), pp.546-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-009-0113-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hiller, Edgar
  2. Kucerova, Gabriela
  3. Radková, Anežka
  4. Šottník, Peter
  5. Kučerová, Gabriela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...