skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal variation and removal efficiency of antibiotic resistance genes during wastewater treatment of swine farms

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(10), pp.9048-9057 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5891-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of natural zeolite and nitrification inhibitor on organics degradation and nitrogen transformation during sludge composting

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Li, Kun ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Qi, Lu ; Wei, Yuansong

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(10), pp.9122-9122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-017-8918-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of natural zeolite and nitrification inhibitor on organics degradation and nitrogen transformation during sludge composting

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Li, Kun ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Qi, Lu ; Wei, Yuansong

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(2), pp.1324-1334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5326-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Yuansong
  2. Chen, Meixue
  3. Sui, Q.
  4. Wei, Ys
  5. Zhang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...