skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lamb, Dane xóa Chủ đề: Soil Properties xóa Nhan đề tạp chí: Environmental Technology &Amp; Innovation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of relative bioaccessibility leaching procedure for an assessment of lead bioavailability in mixed metal contaminated soils

Wijayawardena, M.A. Ayanka ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu ; Lamb, Dane ; Thavamani, Palanisami ; Kuchel, Tim

Environmental Technology & Innovation, April 2017, Vol.7, pp.229-238

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2017.02.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kuchel, Tim
  2. Lamb, Dane
  3. Wijayawardena, M.A. Ayanka
  4. Thavamani, Palanisami
  5. Megharaj, Mallavarapu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...