skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa Nhan đề tạp chí: Environmental Technology & Innovation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of cyto- and genotoxic effects of Class B firefighting foam products: Tridol-S 3% AFFF and Tridol-S 6% AFFF to Allium cepa

Panneerselvan, Logeshwaran ; Sivaram, Anithadevi Kenday ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, November 2016, Vol.6, pp.185-194

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2016.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury resistance and volatilization by Pseudoxanthomonas sp. SE1 isolated from soil

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Environmental Technology & Innovation, November 2016, Vol.6, pp.94-104

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2016.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction of hexavalent chromium by green synthesized nano zero valent iron and process optimization using response surface methodology

Yirsaw, Biruck Desalegn ; Megharaj, Mallavarapu ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, April 2016, Vol.5, pp.136-147

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2016.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation potential of natural polyphenol rich green wastes: A review of current research and recommendations for future directions

Kuppusamy, Saranya ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, October 2015, Vol.4, pp.17-28

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk based land management requires focus beyond the target contaminants—A case study involving weathered hydrocarbon contaminated soils

Thavamani, Palanisami ; Smith, Euan ; Kavitha, Ramadass ; Mathieson, Grant ; Megharaj, Mallavarapu ; Srivastava, Prashant ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, October 2015, Vol.4, pp.98-109

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2015.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) degrading, pH tolerant, N-fixing and P-solubilizing novel bacteria from manufactured gas plant (MGP) site soils

Kuppusamy, Saranya ; Thavamani, Palanisami ; Megharaj, Mallavarapu ; Lee, Yong Bok ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, November 2016, Vol.6, pp.204-219

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2016.04.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R.
  2. Naidu, Ravi
  3. Megharaj, M.
  4. Megharaj, Mallavarapu
  5. Thavamani, Palanisami

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...