skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Nhan đề tạp chí: Environmental Science and Pollution Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction in arsenic toxicity and uptake in rice (Oryza sativa L.) by As-resistant purple nonsulfur bacteria.(Report)

Nookongbut, Phitthaya ; Kantachote, Duangporn ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(36), p.36530(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-018-3568-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury toxicity to Eisenia fetida in three different soils

Mahbub, Khandaker ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(2), pp.1261-1269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-7869-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of phosphate on toxicity and bioaccumulation of arsenic in a soil isolate of microalga Chlorella sp.

Bahar, Md ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(3), pp.2663-2668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5510-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake and toxicity of lead (Pb) in long-term contaminated soils from derived transfer functions.(Report)

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T. ; Mahbub, Khandaker Rayhan ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(15), p.15460(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6696-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of zero valent iron nanoparticles to Eisenia fetida in three soil types

Yirsaw, Biruck ; Mayilswami, Srinithi ; Megharaj, Mallavarapu ; Chen, Zuliang ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(10), pp.9822-9831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6193-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous adsorption and degradation of Zn 2+ and Cu 2+ from wastewaters using nanoscale zero-valent iron impregnated with clays

Shi, Li-Na ; Zhou, Yan ; Chen, Zuliang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2013, Vol.20(6), pp.3639-3648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-012-1272-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R.
  2. Naidu, Ravi
  3. Megharaj, Mallavarapu
  4. Megharaj, M.
  5. Mahbub, Khandaker

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...