skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Nhan đề tạp chí: Environmental Progress &Amp;Amp; Sustainable Energy xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergistic effect of vegetable protein and silicon addition on geopolymeric foams properties

Verdolotti, Letizia ; Liguori, Barbara ; Capasso, Ilaria ; Errico, Agostino ; Caputo, Domenico ; Lavorgna, Marino ; Iannace, Salvatore

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(6), pp.2459-2466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8801-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Wiley Online Library  (1)
 2. SpringerLink  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Capasso, Ilaria
 2. Lavorgna, Marino
 3. Iucolano, Fabio
 4. Verdolotti, Letizia
 5. Caputo, Domenico

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...