skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Environmental Pollution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport of copper as affected by titania nanoparticles in soil columns

Fang, Jing ; Shan, Xiao-Quan ; Wen, Bei ; Lin, Jin-Ming ; Owens, Gary ; Zhou, Shuai-Ren

Environmental Pollution, 2011, Vol.159(5), pp.1248-1256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.01.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability of titania nanoparticles in soil suspensions and transport in saturated homogeneous soil columns

Fang, Jing ; Shan, Xiao-Quan ; Wen, Bei ; Lin, Jin-Ming ; Owens, Gary

Environmental Pollution, 2009, Vol.157(4), pp.1101-1109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2008.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is an adjusted rhizosphere-based method valid for field assessment of metal phytoavailability? Application to non-contaminated soils

Fang, Jing ; Wen, Bei ; Shan, Xiao-Quan ; Lin, Jin-Ming ; Owens, Gary

Environmental Pollution, 2007, Vol.150(2), pp.209-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2007.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Owens, Gary
  2. Wen Bei
  3. Fang Jing
  4. Lin, Jm
  5. Owens, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...