skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mallavarapu, Megharaj xóa Nhan đề tạp chí: Environmental Monitoring And Assessment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of the source of PFOS and PFOA contamination at a military air base site

Arias E, Victor ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Environmental Monitoring and Assessment, 2015, Vol.187(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-014-4111-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mallavarapu , Megharaj
  2. Arias E, V.A.
  3. Arias E, Victor A
  4. Arias E, Victor
  5. Naidu , Ravi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...