skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Humans xóa Nhan đề tạp chí: Environmental Health Perspectives xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge posed by endocrine-disrupting chemicals

Ashby, J ; Houthoff, E ; Kennedy, S J ; Stevens, J ; Bars, R ; Jekat, F W ; Campbell, P ; Van Miller, J ; Carpanini, F M ; Randall, G L

Environmental health perspectives, February 1997, Vol.105(2), pp.164-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 9105789 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic equivalency factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for humans and wildlife

Van Den Berg, M ; Birnbaum, L ; Bosveld, A T ; Brunström, B ; Cook, P ; Feeley, M ; Giesy, J P ; Hanberg, A ; Hasegawa, R ; Kennedy, S W ; Kubiak, T ; Larsen, J C ; Van Leeuwen, F X ; Liem, A K ; Nolt, C ; Peterson, R E ; Poellinger, L ; Safe, S ; Schrenk, D ; Tillitt, D ; Tysklind, M ; Younes, M ; Waern, F ; Zacharewski, T

Environmental health perspectives, December 1998, Vol.106(12), pp.775-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 9831538 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...