skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Entropy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alloying and Processing Effects on the Aqueous Corrosion Behavior of High-Entropy Alloys

Tang, Zhi ; Huang, Lu ; He, Wei ; Liaw, Peter

Entropy, Vol.16(2), pp.895-911 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e16020895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Additive Manufacturing of High-Entropy Alloys: A Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additive Manufacturing of High-Entropy Alloys: A Review

Chen, Shuying ; Tong, Yang ; Liaw, Peter

Entropy, 12/2018, Vol.20(12), p.937 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1099-4300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/e20120937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A Novel Low-Activation VCrFeTaxWx (x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and 1) High-Entropy Alloys with Excellent Heat-Softening Resistance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Low-Activation VCrFeTaxWx (x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and 1) High-Entropy Alloys with Excellent Heat-Softening Resistance

Zhang, Weiran ; Liaw, Peter ; Zhang, Yong

Entropy, 12/2018, Vol.20(12), p.951 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1099-4300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/e20120951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Coherent Precipitation and Strengthening in Compositionally Complex Alloys: A Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coherent Precipitation and Strengthening in Compositionally Complex Alloys: A Review

Wang, Qing ; Li, Zhen ; Pang, Shujie ; Li, Xiaona ; Dong, Chuang ; Liaw, Peter

Entropy, 11/2018, Vol.20(11), p.878 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1099-4300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/e20110878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and Crackling Noise of AlxNbTiMoV High Entropy Alloys

Chen, Shu ; Yang, Xiao ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter ; Zhang, Yong

Entropy, 2014, Vol.16(2), pp.870-884 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e16020870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Light-Weight High-Entropy Alloys

Feng, Rui ; Gao, Michael ; Lee, Chanho ; Mathes, Michael ; Zuo, Tingting ; Chen, Shuying ; Hawk, Jeffrey ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter

Entropy, 2016, p.333 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e18090333(registeringDOI)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Effects of Silicon Content on the Microstructures and Mechanical Properties of (AlCrTiZrV)-Six-N High-Entropy Alloy Films
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Silicon Content on the Microstructures and Mechanical Properties of (AlCrTiZrV)-Six-N High-Entropy Alloy Films

Niu, Jingrui ; Li, Wei ; Liu, Ping ; Zhang, Ke ; Ma, Fengcang ; Chen, Xiaohong ; Feng, Rui ; Liaw, Peter

Entropy, 1/2019, Vol.21(1), p.75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1099-4300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/e21010075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liaw, Peter
  2. Liaw, P.K.
  3. Peter K. Liaw
  4. Liaw, PK
  5. Zhang, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...