skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Nhan đề tạp chí: Entertainment Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating gesture-based avatar game representations in teenagers, younger and older adults

Rice, Mark ; Koh, Ranieri Yung Ing ; Ng, Jamie

Entertainment Computing, January 2016, Vol.12, pp.40-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-9521 ; E-ISSN: 1875-953X ; DOI: 10.1016/j.entcom.2015.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time sensory substitution to enable players who are blind to play video games using whole body gestures

Morelli, Tony ; Folmer, Eelke

Entertainment Computing, January 2014, Vol.5(1), pp.83-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-9521 ; E-ISSN: 1875-953X ; DOI: 10.1016/j.entcom.2013.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Folmer, E.
  2. Rice, M.
  3. Morelli, T.
  4. Ng, Jamie
  5. Rice, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...