skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Artificial Intelligence xóa Nhan đề tạp chí: Engineering Applications of Artificial Intelligence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering multiuser museum interactives for shared cultural experiences

Confalonieri, Roberto ; Yee-King, Matthew ; Hazelden, Katina ; D׳Inverno, Mark ; de Jonge, Dave ; Osman, Nardine ; Sierra, Carles ; Agmoud, Leila ; Prade, Henri

Engineering Applications of Artificial Intelligence, November 2015, Vol.46, pp.180-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2015.08.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraint based approach for the steady-state simulation of complex systems: Application to ship control

Larroudé, Vincent ; Chenouard, Raphael ; Yvars, Pierre-Alain ; Millet, Dominique

Engineering Applications of Artificial Intelligence, January 2013, Vol.26(1), pp.499-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2012.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using online simulation in Holonic manufacturing systems

Cardin, Olivier ; Castagna, Pierre

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2009, Vol.22(7), pp.1025-1033 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2009.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidential framework for data fusion in a multi-sensor surveillance system

André, Cyrille ; Hégarat-Mascle, Sylvie Le ; Reynaud, Roger

Engineering Applications of Artificial Intelligence, August 2015, Vol.43, pp.166-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2015.04.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Larroudé, Vincent
  2. André, Cyrille
  3. Andre, Cyrille
  4. Osman, Nardine
  5. Hazelden, Katina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...