skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Energy Procedia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilateral and multilateral processes between developed and developing countries and their progress towards achieving effective implementation of CCS

Hagemann, Markus ; Visser, Erika de ; Coninck, Heleen de ; Bakker, Stefan

Energy Procedia, 2011, Vol.4, pp.5700-5709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-6102 ; E-ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2011.02.564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress on including CCS projects in the CDM: Insights on increased awareness, market potential and baseline methodologies

Bakker, Stefan ; de Coninck, Heleen ; Groenenberg, Heleen

Energy Procedia, February 2009, Vol.1(1), pp.4467-4474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-6102 ; E-ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2009.02.263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bakker, S.
  2. Bakker, Stefan
  3. de Coninck, H.
  4. Visser, Erika de
  5. Groenenberg, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...