skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Energy Exploration & Exploitation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Assessment of Water Pumping Systems Using Wind Energy Conversion Systems in the Southern Part of Nigeria

Paul, S.S ; Oyedepo, S.O ; Adaramola, M.S

Energy Exploration & Exploitation, February 2012, Vol.30(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-5987 ; E-ISSN: 2048-4054 ; DOI: 10.1260/0144-5987.30.1.1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oyedepo, S.O.
  2. Paul, S.S.
  3. Paul, SS
  4. Adaramola, MS
  5. Oyedepo, So

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...