skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Empirical Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual GUI testing in practice: challenges, problems and limitations

Alegroth, Emil ; Feldt, Robert ; Ryrholm, Lisa; Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik

Journal of Empirical Software Engineering, 2015, Vol. 20(3), pp. 694-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9293-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture consistency: State of the practice, challenges and requirements

Ali, Nour ; Baker, Sean ; O’Crowley, Ross ; Herold, Sebastian ; Buckley, Jim

Empirical Software Engineering, 2018, Vol.23(1), pp.224-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9515-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and practices in aligning requirements with verification and validation: a case study of six companies

Bjarnason, Elizabeth ; Runeson, Per ; Borg, Markus ; Unterkalmsteiner, Michael ; Engström, Emelie ; Regnell, Björn ; Sabaliauskaite, Giedre ; Loconsole, Annabella ; Gorschek, Tony ; Feldt, Robert

Empirical Software Engineering, 2014, Vol.19(6), pp.1809-1855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open innovation in software engineering: a systematic mapping study

Munir, Hussan ; Wnuk, Krzysztof ; Runeson, Per

Empirical Software Engineering, 2016, Vol.21(2), pp.684-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-015-9380-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...