skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Nhan đề tạp chí: Empirical Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAZOP-based identification of events in use cases

Jurkiewicz, Jakub ; Nawrocki, Jerzy ; Ochodek, Mirosław ; Głowacki, Tomasz

Empirical Software Engineering, 2015, Vol.20(1), pp.82-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9277-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring software development at the very large-scale: a revelatory case study and research agenda for agile method adaptation

Dingsøyr, Torgeir ; Moe, Nils ; Fægri, Tor ; Seim, Eva

Empirical Software Engineering, 2018, Vol.23(1), pp.490-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9524-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open innovation using open source tools :: a case study at Sony Mobile

Munir, Hussan ; Linåker, Johan ; Wnuk, Krzysztof ; Runeson, Per ; Regnell, Björn

Empirical Software Engineering, Guiding Development of Contribution and Community Strategies in Open Source Software Requirements Engineering, 2018-02, Vol.23(1), pp.186-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; ISSN: 1382-3256 ; ISBN: 9789178951734 ; ISBN: 9789178951741 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9511-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Munir, Hussan
  2. Runeson, P.
  3. Seim, Eva Amdahl
  4. Regnell, B.
  5. Jurkiewicz, Jakub

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...