skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Formal IDEs for Human-Machine Interface Design and Analysis: The Case of CIRCUS and PVSio-web

Fayollas, Camille ; Martinie, Célia ; Palanque, Philippe ; Masci, Paolo ; Harrison, Michael ; Campos, José ; Silva, Saulo; Silva, Saulo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 30, 2017

DOI: 10.4204/EPTCS.240.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinie, Célia
  2. Campos, José C.
  3. Palanque, Philippe
  4. Camille Fayollas
  5. Célia Martinie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...