skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Electronic Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blurring the boundaries between our physical and electronic libraries

Walsh, Andrew

The Electronic Library, 09 August 2011, Vol.29(4), pp.429-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471111156713

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education

Hoe-Lian Goh, Dion ; Razikin, Khasfariyati ; Sian Lee, Chei ; Peng Lim, Ee ; Chatterjea, Kalyani ; Hung Chang, Chew

The Electronic Library, 28 September 2012, Vol.30(5), pp.589-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211275666

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Mobile Technology to Deliver Library Services: A Handbook

Calvert, Philip;

The Electronic Library, 27 May 2014, Vol.32(3), pp.426-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-10-2013-0188

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

M-Libraries 3: Transforming Libraries with Mobile Technology.(Book review)

Isfandyari - Moghaddam, Alireza

The Electronic Library, Dec, 2012, Vol.30(6), p.871(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mobile Marketing Handbook: A Step-by-step Guide to Creating Dynamic Mobile Marketing Campaigns 2nd ed

Mason, David;

The Electronic Library, 30 May 2013, Vol.31(3), pp.404-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-04-2013-0080

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ee Peng Lim
  2. Chatterjea, K
  3. Lim, Ep
  4. Dion Hoe-Lian Goh
  5. Isfandyari-Moghaddam, Alireza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...