skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2012đến2016 xóa Nhan đề tạp chí: Electronic Communications of the EASST xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of WIMP and Post WIMP Interactive Systems based on Formal Specification

Silva, José-Luis ; Fayollas, Camille ; Hamon, Arnaud ; palanque, Philippe ; Martiinie, Célia ; Barboni, Eric

DOI: 10.14279/tuj.eceasst.69.967 ; Related DOI: 10.14279/tuj.eceasst.69 ; Related DOI: 10.14279/tuj.eceasst.69.967.947

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of WIMP and Post WIMP Interactive Systems based on Formal Specification

Silva, José-Luis ; Fayollas, Camille ; Hamon, Arnaud ; palanque, Philippe ; Martiinie, Célia ; Barboni, Eric

DOI: 10.14279/tuj.eceasst.69.967.947 ; Related DOI: 10.14279/tuj.eceasst.69.967

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. palanque, Philippe
  2. Silva, José-Luis
  3. Barboni, Eric
  4. Martiinie, Célia
  5. Hamon, Arnaud

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...