skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Electronic Commerce Research and Applications xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents and outcomes of information privacy concerns: Role of subjective norm and social presence

Kaushik, Kapil ; Kumar Jain, Nikunj ; Kumar Singh, Alok

Electronic Commerce Research and Applications, November 2018, Vol.32, pp.57-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-4223 ; E-ISSN: 1873-7846 ; DOI: 10.1016/j.elerap.2018.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How increased social presence through co-browsing influences user engagement in collaborative online shopping

Wei, Jie ; Seedorf, Stefan ; Lowry, Paul Benjamin ; Thum, Christian ; Schulze, Thimo

Electronic Commerce Research and Applications, July 2017, Vol.24, pp.84-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-4223 ; E-ISSN: 1873-7846 ; DOI: 10.1016/j.elerap.2017.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining macro-sources of institution-based trust in social commerce marketplaces: An empirical study

Lu, Baozhou ; Zeng, Qingfeng ; Fan, Weiguo

Electronic Commerce Research and Applications, November 2016, Vol.20, pp.116-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-4223 ; E-ISSN: 1873-7846 ; DOI: 10.1016/j.elerap.2016.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do sellers use live chat to influence consumer purchase decision in China?

Lv, Zhepeng ; Jin, Yue ; Huang, Jinghua

Electronic Commerce Research and Applications, March 2018, Vol.28, pp.102-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-4223 ; E-ISSN: 1873-7846 ; DOI: 10.1016/j.elerap.2018.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Jie
  2. Jain, Nk
  3. Kumar Jain, Nikunj
  4. Thum, C.
  5. Jin, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...