skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Electronic Commerce Research and Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic location and the diffusion of Internet technology

Forman, Chris ; Goldfarb, Avi ; Greenstein, Shane

Electronic Commerce Research and Applications, 2005, Vol.4(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-4223 ; E-ISSN: 1873-7846 ; DOI: 10.1016/j.elerap.2004.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Forman, C
  2. Goldfarb, A
  3. Forman, Chris
  4. Greenstein, S.
  5. Goldfarb, Avi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...