skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Nhan đề tạp chí: Electoral Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who supports minority rights in popular votes? Empirical evidence from Switzerland

Vatter, Adrian ; Stadelmann-Steffen, Isabelle ; Danaci, Deniz

Electoral Studies, December 2014, Vol.36, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; E-ISSN: 1873-6890 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2014.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How minorities fare under referendums: A cross-national study

Bochsler, Daniel ; Hug, Simon

Electoral Studies, June 2015, Vol.38, pp.206-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; E-ISSN: 1873-6890 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2015.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are highly informed citizens sceptical of referenda?

Anderson, Cameron ; Goodyear-Grant, Elizabeth

Electoral Studies, 2010, Vol.29(2), pp.227-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; E-ISSN: 1873-6890 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2009.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vatter, A.
  2. Goodyear-Grant, Elizabeth
  3. Danaci, Deniz
  4. Anderson, C.
  5. Bochsler, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...