skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Nhan đề tạp chí: Eics, Acm Sigchi Symposium On Engineering Interactive Computing Systems, 7 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic user interface adaptation driven by physiological parameters to support learning

Ghiani, Giuseppe ; Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.158-163

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2775081

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsive task modelling

Anzalone, Davide ; Manca, Marco ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.126-131

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2775079

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Manca, M.
  2. Paterno, Fabio
  3. Manca, Marco
  4. Paternò, F.
  5. Paternò, Fabio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...