skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Educational Researcher xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing the Default to Support Open Access to Education Research

Roehrig, Alysia D ; Soper, Devin ; Cox, Bradley E ; Colvin, Gloria P

Educational Researcher, October 2018, Vol.47(7), pp.465-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-189X ; E-ISSN: 1935-102X ; DOI: 10.3102/0013189X18782974

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roehrig, Alysia
  2. Colvin, G.P.
  3. Soper, Devin
  4. Roehrig, Alysia D.
  5. Roehrig, AD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...