skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Nhan đề tạp chí: Educational Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Bilingual Education

Mitchell, Douglas E ; Destino, Tom ; Karam, Rita T ; Colón-Muñiz, Anaida

Educational Policy, January 1999, Vol.13(1), pp.86-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904899131008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilingual Education Within the Context of English-Only Policies: Three Districts' Responses to Question 2 in Massachusetts

de Jong, Ester J ; Gort, Mileidis ; Cobb, Casey D

Educational Policy, September 2005, Vol.19(4), pp.595-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904805278065

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics, School Philosophy, and Language Policy: The Case of Crystal City Schools

Trujillo, Armando

Educational Policy, September 2005, Vol.19(4), pp.621-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904805278064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilingualism for the Children: Implementing a Dual-Language Program in an English-Only State

Combs, Mary Carol ; Evans, Carol ; Fletcher, Todd ; Parra, Elena ; Jiménez, Alicia

Educational Policy, November 2005, Vol.19(5), pp.701-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904805278063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Spectacle of Arizona's Proposition 203

Wright, Wayne E

Educational Policy, November 2005, Vol.19(5), pp.662-700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904805278066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Communities in a Debate Over Dual-Language Education: The Import of “Public” Values on Public Policies

Dorner, Lisa M

Educational Policy, July 2011, Vol.25(4), pp.577-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904810368275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Evans, Carol
  2. Gort, Mileidis
  3. Destino, Tom
  4. Combs, Mary Carol
  5. Dorner, Lisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...