skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Nhan đề tạp chí: Education and Training of the Mentally Retarded xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Parents Mainstreamed? A Survey of Parent Interactions in the Mainstreamed Preschool

Blacher, Jan ; Turnbull, Ann P.

Education and Training of the Mentally Retarded, 1 February 1983, Vol.18(1), pp.10-16

ISSN: 00131237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School-Based Parent Training: An Alternative for Parents Predicted to Demonstrate Low Teaching Proficiency Following Group Training

Baker, Bruce L. ; Mccurry, Merilla C.

Education and Training of the Mentally Retarded, 1 December 1984, Vol.19(4), pp.261-267

ISSN: 00131237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of Mothers' Interactional Skills in an Infant Education Program

Rosenberg, Steven A. ; Robinson, Cordelia C.

Education and Training of the Mentally Retarded, 1 June 1985, Vol.20(2), pp.163-169

ISSN: 00131237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of Interpersonal Communication of EMR Adolescents and their Mothers

Sheperd, George ; Marshall, Albert H.

Education and Training of the Mentally Retarded, 1 April 1976, Vol.11(2), pp.106-111

ISSN: 00131237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...