skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Music Reference Services Quarterly xóa Nhan đề tạp chí: Education + Training xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Resources for Music Entrepreneurship

Bonjack, Stephanie

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2016, Vol.19(3-4), pp.236-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2016.1229998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ibrahim, Sajna
  2. Bonjack, Stephanie
  3. Guo, Grace
  4. Markin, Erik
  5. Gupta, Vishal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...