skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ecotoxicology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of a bioassay-derived ivermectin lowest observed effect concentration on life-cycle traits of the nematode Caenorhabditis elegans.(Report)

Brinke, Marvin ; Heininger, Peter ; Traunspurger, Walter

Ecotoxicology, Jan, 2013, Vol.22(1), p.148(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of ivermectin on Danio rerio: a multiple endpoint approach: behaviour, weight and subcellular markers.(Report)

Domingues, I. ; Oliveira, R. ; Soares, A. M. V. M. ; Amorim, M. J. B.

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(3), p.491(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; DOI: 10.1007/s10646-015-1607-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate and effects of ivermectin on soil invertebrates in terrestrial model ecosystems.(Report)

Forster, Bernhard ; Boxall, Alistair ; Coors, Anja ; Jensen, John ; Liebig, Markus ; Pope, Louise ; Moser, Thomas ; Rombke, Jorg

Ecotoxicology, Jan, 2011, Vol.20(1), p.234(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Förster, Bernhard
  2. Domingues, I.
  3. Forster, Bernhard
  4. Oliveira, R.
  5. Pope , Louise

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...