skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ecosystem Health and Sustainability xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional diversity and trait composition of butterfly and bird communities in farmlands of central romania

Hanspach, Jan ; Loos, Jacqueline ; Dorresteijn, Ine ; Von Wehrden, Henrik ; Moga, Cosmin Ioan ; David, Alin

Ecosystem Health and Sustainability, 01 December 2015, Vol.1(10), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2096-4129 ; E-ISSN: 2332-8878 ; DOI: 10.1890/EHS15-0027.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. David, Alin
  2. David, A.
  3. Dorresteijn, I.
  4. Von Wehrden, Henrik
  5. Dorresteijn, Ine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...