skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Economics of Education Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fairness in education: The Italian university before and after the reform

Brunori, Paolo ; Peragine, Vito ; Serlenga, Laura

Economics of Education Review, October 2012, Vol.31(5), pp.764-777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2012.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is education the mechanism through which family background affects economic outcomes? A generalised approach to mediation analysis

Mendolia, Silvia ; Siminski, Peter

Economics of Education Review, August 2017, Vol.59, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2017.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and the intergenerational transmission of education: Evidence from a natural experiment

Lange, Simon ; Von Werder, Marten

Economics of Education Review, December 2017, Vol.61, pp.59-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2017.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What does it take to achieve equality of opportunity in education?

Waltenberg, Fábio D ; Vandenberghe, Vincent

Economics of Education Review, 2007, Vol.26(6), pp.709-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2007.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brunori, P.
  2. von Werder, M.
  3. Waltenberg, Fabio D.
  4. Mendolia, S.
  5. Vandenberghe, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...