skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Economics Letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergenerational mobility and equality of opportunity in higher education in Cyprus

Andreou, Sofia N ; Koutsampelas, Christos

International Journal of Educational Development, March 2015, Vol.41, pp.80-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-0593 ; E-ISSN: 1873-4871 ; DOI: 10.1016/j.ijedudev.2015.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing inequality and mobility in linear models

Peng, Baochun

Economics Letters, July 2018, Vol.168, pp.155-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1765 ; E-ISSN: 1873-7374 ; DOI: 10.1016/j.econlet.2018.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equitable opportunities: an extension

Herrero, Carmen

Economics Letters, 1997, Vol.55(1), pp.91-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1765 ; E-ISSN: 1873-7374 ; DOI: 10.1016/S0165-1765(97)00052-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andreou, Sn
  2. Pashardes, P
  3. Peng, Baochun
  4. Herrero, Carmen
  5. Andreou, Sofia N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...