skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Economic modelling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and managerial cost differences in nonprofit nursing homes

Di Giorgio, L ; Filippini, M ; Masiero, G

Economic Modelling, December 2015, Vol.51, pp.289-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993 ; E-ISSN: 1873-6122 ; DOI: 10.1016/j.econmod.2015.08.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and managerial cost differences in nonprofit nursing homes

Di Giorgio, L; Filippini, Massimo ; Masiero, G

Economic modelling, 2015, pp. 289-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and managerial cost differences in nonprofit nursing homes

Di Giorgio, L ; Filippini, M ; Masiero, G

Economic Modelling, Dec 2015, Vol.51, p.289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02649993

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional consumption of antibiotics: A demand system approach

Filippini, M ; Masiero, G ; Moschetti, K

Economic Modelling, 2009, Vol.26(6), pp.1389-1397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993 ; E-ISSN: 1873-6122 ; DOI: 10.1016/j.econmod.2009.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Filippini, M.
  2. Masiero, G
  3. M. Filippini
  4. Di Giorgio, L
  5. G. Masiero

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...