skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Economic Journal xóa Nhan đề tạp chí: Economic journal the journal of the British Economic Association xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Immigration Affect the Long‐Term Educational Outcomes of Natives? Quasi‐Experimental Evidence*

Gould, Eric D. ; Lavy, Victor ; Daniele Paserman, M.

Economic Journal, October 2009, Vol.119(540), pp.1243-1269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2009.02271.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic Situation of First and Second‐Generation Immigrants in France, Germany and the United Kingdom*

Algan, Yann ; Dustmann, Christian ; Glitz, Albrecht ; Manning, Alan

Economic Journal, February 2010, Vol.120(542), pp.F4-F30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2009.02338.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of Asylum: What Happened and Why?

Hatton, Timothy J.

The Economic Journal, 1 February 2009, Vol.119(535), pp.F183-F213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133 ; E-ISSN: 14680297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...