skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Economic and Political Weekly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partition and Minority Rights in Punjabi Hindu Debates, 1920-47

Nair, Neeti

Economic and Political Weekly, 24 December 2011, Vol.46(52), pp.61-69

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quotas and Minority Rights: Recapturing the Constitutional Vision

Heredia, Rudolf C

Economic and Political Weekly, 23 July 2011, Vol.46(30), pp.62-70

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting Minority Rights

Noorani, A. G.

Economic and Political Weekly, 18 March 2000, Vol.35(12), pp.969-969

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Human Rights

Noorani, A. G.

Economic and Political Weekly, 06 May 2006, Vol.41(18), pp.1741-1742

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights, Secularism and Civil Society

Yamini Aiyar ; Meeto Malik

Economic and Political Weekly, 23 October 2004, Vol.39(43), pp.4707-4711

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflicts and Minority Rights

A. S. Narang

Economic and Political Weekly, 06 July 2002, Vol.37(27), pp.2696-2700

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constituent Assembly Debates and Minority Rights

Rochana Bajpai

Economic and Political Weekly, 27 May 2000, Vol.35(21/22), pp.1837-1845

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Human Rights

Noorani, A. G.

Economic and Political Weekly, 15 August 1992, Vol.27(33), pp.1717-1717

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in Education: Reflections on Article 30 of the Indian Constitution

Ranu Jain

Economic and Political Weekly, 11 June 2005, Vol.40(24), pp.2430-2437

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Education Rights: Supreme Court Judgment

Iqbal A. Ansari

Economic and Political Weekly, 10 May 2003, Vol.38(19), pp.1827-1829

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-Community Violations of Rights: Case of the Bohras

Engineer, Asghar Ali

Economic and Political Weekly, 26 July 1997, Vol.32(30), pp.1881-1883

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danial Latifi, 1917-2000

Economic and Political Weekly, 01 July 2000, Vol.35(27), pp.2368-2368

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cyber Presence of Babri Masjid: History, Politics and Difference in Online Indian Islam

Chopra, Rohit

Economic and Political Weekly, 19 January 2008, Vol.43(3), pp.47-56

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Nationalism: Politics of BJP

Henrik Berglund

Economic and Political Weekly, 06 March 2004, Vol.39(10), pp.1064-1070

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distorting the Reality of Aligarh Muslim University

Iqbal A. Ansari

Economic and Political Weekly, 14 January 2006, Vol.41(2), pp.101-103

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligarh's Long Quest for 'Minority' Status: AMU (Amendment) Act, 1981

Graff, Violette

Economic and Political Weekly, 11 August 1990, Vol.25(32), pp.1771-1781

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligarh's Long Quest for 'Minority' Status: AMU (Amendment) Act, 1981

Graff, Violette

Economic and Political Weekly, 11 August 1990, Vol.25(32), pp.1771-1781

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligarh's Long Quest for 'Minority' Status: AMU (Amendment) Act, 1981

Graff, Violette

Economic and Political Weekly, 11 August 1990, Vol.25(32), pp.1771-1781

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights versus Representation: Defending Minority Interests in the Constituent Assembly

Shefali Jha

Economic and Political Weekly, 19 April 2003, Vol.38(16), pp.1579-1583

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Freedom and US Constitution

Noorani, A. G.

Economic and Political Weekly, 03 October 1998, Vol.33(40), pp.2562-2562

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (5)
 2. 1993đến1997  (4)
 3. 1998đến2000  (6)
 4. 2001đến2004  (11)
 5. Sau 2004  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (35)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...