skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Trước1958 xóa Tất cả các phiên bản 1952đến1955 xóa Tất cả các phiên bản Economic Development and Cultural Change xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneur and Middle Class in Indonesia

van Der Kroef, Justus M.

Economic Development and Cultural Change, 01 January 1954, Vol.2(4), pp.297-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449662

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Change in Indonesian Society

van Der Kroef, Justus M.

Economic Development and Cultural Change, 01 October 1952, Vol.1(3), pp.216-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Development in Venezuela

Rollins, Charles E.

Economic Development and Cultural Change, 01 October 1955, Vol.4(1, Part 1), pp.82-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Economic Barriers to Economic Development

Hoselitz, Bert F.

Economic Development and Cultural Change, 01 March 1952, Vol.1(1), pp.8-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical Assistance and the Political Instability of Latin America

Blanksten, George I.

Economic Development and Cultural Change, 01 January 1954, Vol.2, pp.350-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Appeal of Communism to the Peoples of Underdeveloped Areas

Watnick, Morris

Economic Development and Cultural Change, 01 March 1952, Vol.1(1), pp.22-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative and Parasitic Cities

Hoselitz, Bert F.

Economic Development and Cultural Change, 01 April 1955, Vol.3(3), pp.278-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Reflections on Rational Policy for Economic Development in Underdeveloped Areas

Wignaraja, Ponna

Economic Development and Cultural Change, 01 January 1954, Vol.2(2), pp.109-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Technical Assistance in Economic Development in a Newly Independent Country: Some Observations in Indonesia

Economic Development and Cultural Change, 01 March 1952, Vol.1(1), pp.73-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Economic Development and Cultural Change, 01 March 1952, Vol.1(1), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Expert in Indonesia: Problems of Adjustability and Contribution

Willner, A. R.

Economic Development and Cultural Change, 01 January 1953, Vol.2(1), pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cultural Role of Cities

Redfield, Robert ; Singer, Milton B.

Economic Development and Cultural Change, 01 October 1954, Vol.3(1), pp.53-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449678

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Space for Europeans in French North Africa

Knight, M. M.

Economic Development and Cultural Change, 01 February 1953, Vol.1(5), pp.360-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/449637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...