skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ecology and Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The pathology of command and control a formal synthesis

Cox, Michael

Ecology and Society, 2016, Vol.21(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosing Institutional Fit a Formal Perspective

Cox, Michael

Ecology and Society, 2012, Vol.17(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A basic guide for empirical environmental social science

Cox, Michael

Ecology and Society, 2015, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advancing social-ecological research through teaching summary, observations, and challenges

Ban, Natalie C. ; Cox, Michael

Ecology and Society, 2017, Vol.22(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of Design Principles for Community-based Natural Resource Management

Cox, Michael ; Arnold, Gwen ; Tomás, Sergio Villamayor

Ecology and Society, 2010, Vol.15(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing Accuracy and Meaning in Common-Pool Resource Theory

Cox, Michael

Ecology and Society, 2008, Vol.13(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diagnostic procedure for applying the social-ecological systems framework in diverse cases

Hinkel, Jochen ; Cox, Michael E. ; Schlüter, Maja ; Binder, Claudia R. ; Falk, Thomas

Ecology and Society, 2015, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking classroom learning and research to advance ideas about social-ecological resilience

Ban, Natalie C. ; Boyd, Emily ; Cox, Michael ; Meek, Chanda L. ; Schoon, Michael ; Villamayor-Tomas, Sergio

Ecology and Society, 2015, Vol.20(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17083087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cox, Michael
  2. Cox, M
  3. Michael Cox
  4. Ban, N.C.
  5. Ban, Natalie C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...